“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                

Декан фармацевтичного факультету

доцент Гуторов О. І.

 

“______”_____________2019 р.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять

з основ хімічної метрології для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету

у I-му семестрі 2019- 2020 навчального року

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

Метрологічне забезпечення аналізу

 

2.09

 

Класифікація вимірювань. Принципи, методи і методики. Засоби вимірювань. Умови вимірювань. Єдність вимірювань

9.09

Помилкиви мірювань та їхня класифікація

 

16.09

 

Точність результатів обчислення. Основні етапи та джерела похибок у хімічному аналізі

23.09

Статистична обробка результатів хімічного аналізу. Хемометрика

 

30.09

 

Генеральна сукупність і вибірка. Функція розподілу випадкових величин. Середні значення та математичне очікування випадкової величини

7.10

Статистика прямих ліній. Графічні та аналітичні методи побудови лінійної залежності.

 

21.10

 

Міра розкиду: дисперсія, абсолютне та відносне стандартнее відхилення.

28.10

 

Лінійна залежність та коефіцієнти регресії, їх похибка. Графічні та аналітичні методи побудови лінійної залежності.

4.11

Застосування комп'ютера в метрологічній обробці результатів аналізу

 

11.11

 

Метод найменших квадратів. Градуювальний графік. Оптимізація лінійних залежностей

18.11

Валідація методик аналізу як система забезпечення якості аналізу.

 

25.11

 

Метрологічні характеристики методик хімічного аналізу і їх атестація. Основні валідаційні характеристики.

2.12

Оцінка невизначеності вимірювань.

 

9.12

 

Вимоги до стандартних зразків. Міжлабораторні випробування. Порядок їх проведення. Документування валідації.

16.12

Аналітична служба як система. Акредитація лабораторій.

 

23.12

 

Нормативна база щодо акредитації. Критерії акредитації. Вимоги до лабораторій, що акредитуються. Порядок акредитації.

4.01

 

Залік

10.01

 

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                                                                Богатирьова О. В.