“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                

Декан фармацевтичного факультету

доцент Гуторов О.І.

 

 

“______”_____________2019 р.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в 1-му семестрі  2019 - 2020 навчального року.

 

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали.

 

05.09.19

 

1. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

12.09.19

 

2.Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса,енергія Гельмгольца

19.09.19

2. Формальна кінетика. Порядок, молекулярність, константа швидкості реакції. Залежність константи швидкості від температури. Каталіз.

Термодинаміка хімічної рівноваги.

 

26.09.19

 

3.Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції.

03.10.19

 

4. Залежність константи швидкості реакції від температури. Правило Вант-Гоффа. Визначення терміну придатності лікарських препаратів

10.10.19

3. Термодинаміка фазових рівноваг. Правило фаз Гібсса. . Діаграми стану однокомпонентних та двокомпонентних систем. Трикомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція. Рівновага в потрійних системах

 

17.10.19

 

5. Фазові перетворення в однокомпонентних системах. Фазові рівноваги в двокомпонентних системах. Діаграми плавкості

21.10.19

 

6. Фазові рівноваги в трикомпонентних системах. Закон розподілу Нернста. Екстракція. .Рівновага пара—рідина. Закони Коновалова. Фракційна перегонка .

31.10.19

4.Поняття про розчини Ідеальні та реальні розчини. Властивості розчинів електролітів. Електролітична дисоціація.

 

7.11.19

 

7. Поняття про розчини. Способи вираження концентрації розчинів.

14.11.19

.

8. .Властивості розчинів електролітів. Вода як слабкий електроліт Водневий показник як міра кислотності середовища.  

20.11.19

5.Колигативні властивості розведених розчинів. Ебуліоскопія, кріоскопія, осмометрія.

 

28.11.19

 

9. Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія.

05.12.19

 

10. Осмос. Осмотичний тиск. Осмометрія.

12.12.19

 

11. Підсумкове заняття

19.12.19

 

Зав. кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                 Богатирьова О. В.