ЗАТВЕРДЖУЮ:

В.о. декана медичного факультету №3

_______________ О.В. Федотов

«_____»______________2020 р.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН практичних занять та лекцій з біологічної та біоорганічної хімії

для студентів ІІ курсу медичного факультету № 3 («Стоматологія») в осінньому семестрі 2020-2021н.р.

 

День

Група

Дата, час занять,

Аудиторія

Вид заняття

Кільк. годин

Тема

Викладач

1.                  

201 СТ

22.09.2020

8.30-10.00

2 корпус, ауд.303

Лекція 1

2,0

Біохімія як наука. Ферменти: будова, властивості, класифікація.

Михайленко В.В.

10.30-13.10

Практичне

3,5

Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків та ферментів. Кількісне визначення білка біуретовим методом.

Михайленко В.В.

2.                  

201 СТ

23.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Дослідження кінетики ферментативного каталізу.Впливактиваторів та інгібіторів на перебіг ферментативної реакції.

Михайленко В.В.

11.30-13.00

Лекція 2

2,0

Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів.

Михайленко В.В.

3.                  

201 СТ

24.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів.

 

11.30-13.00

Лекція 3

2,0

Обмін речовин та енергії. Тканинне дихання та окисне фосфорилювання. Цикл трикарбонових кислот.

Михайленко В.В.

4.                  

201 СТ

25.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Дослідження будови дихального ланцюга ферментів. Інгібітори та роз’єднувачі тканинного дихання та окисного фосфорилювання.

Михайленко В.В.

11.30-13.00

Лекція 4

2,0

Метаболізм вуглеводів – 1. Порушення обміну вуглеводів

Михайленко В.В.

5.                  

201 СТ

28.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Перетравлення вуглеводів. Обмін фруктози та галактози. Біосинтез та катаболізм глікогену. Гліколіз.

Михайленко В.В.

11.30-13.00

Лекція 5

2,0

Метаболізм вуглеводів – 2.Аеробне окиснення глюкози, пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.

Михайленко В.В.

6.                  

 

29.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Дослідження біосинтезу глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози і його порушення.

 

201 СТ

11.30-13.00

Лекція 6

 

2,0

Метаболізм ліпідів – 1. Структура та функції біологічних мембран

Михайленко В.В.

7.                  

201 СТ

30.09.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Дослідження особливостей перетравлення ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних жирів. Дослідження обміну жирних кислот.

Михайленко В.В.

201 СТ

11.30-13.00

Лекція 7

2,0

Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестеролу.

Михайленко В.В.

8.                  

201 СТ

01.10.2020 8.30-11.10

2 корпус, ауд.303

Практичне

3,5

Біосинтез і біотрансформація кетонових тіл та холестеролу. Дослідження біосинтезу триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну.

Михайленко В.В.

201 СТ

11.30-13.00

Лекція 8

2,0

Метаболізм білків. Загальні та спеціалізовані шляхи перетворення амінокислот.

Михайленко В.В.

9.                  

201 СТ

02.10.2020

8.30-13.00

2 корпус, ауд.303

Практичне

5,5

Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості перетравлення білків. Дослідження загальних шляхів перетворення амінокислот. Біогенні аміни та їхня біологічна роль.Дослідження процесів детоксикації аміаку в організмі і його порушення.

Михайленко В.В.

Михайленко В.В.

10.              

201 СТ

05.10.2020

8.30-13.00

2 корпус, ауд.311

Практичне

5,5

Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот та їх порушення.

Лабораторний практикум.

Михайленко В.В.

11.   

201СТ

06.10.2020

8.30-13.00

1 корп.,

ауд.407

Практичне

5,5

Підсумковий контроль

Михайленко В.В.

 

РАЗОМ: 60,5 годин, з них  16 годин лекцій, 44,5 години практичних занять

 

Завідувач кафедри

загальної та біологічної хімії № 1,

доцент, к.б.н.

 

 

 

О.В. Богатирьова