“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                      

                           Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з органічної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в 11-му семестрі  2018 - 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

П’ятичленні гетероцикли з одним та двома гетероатомами. Похідні п’ятичленних гетероциклічних сполук.

Три- та чотиричленні гетероциклічні сполуки

14.01.19

 

П’ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом.

28.01.19

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Конденсовані гетероцикли з одним гетероатомом.

Похідні піролу, фурану,  тіофену. Індол.

06.02.19

Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами. Конденсовані гетероцикли з кількома гетероатомами

П’ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами.

11.02.19

 

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Піридин

25.02.19

 

Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом. Хінолін, ізохінолін, акридин. Похідні пірану.

06.03.19

 

Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами.

11.03.19

Вуглеводи. Моносахариди. Ді-, полісахариди.

Конденсовані системи гетероциклів. Алкалоїди

19.03.19

Омиляємі ліпіди. Неомилювані ліпіди.

Вуглеводи. Моносахариди Дісахариди. Полісахариди

25.03.19

Будова та властивості амінокислот. Білки

Омилювані ліпіди.  Неомилювані ліпіди.

Стеран. Стероїди

28.03.19

Будова та властивості нуклеотідів та нуклеозидів. Нуклеїнові кислоти.

Амінокислоти. Білки.

08.04.19

 

Нуклеїнові кислоти.

16.04.19

 

Лабораторний практикум

22.04.19

 

Підсумковий модульний контроль

07.05.19

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                      Богатирьова О. В.