“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2018 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з органічної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в 1-мусеместрі  2018- 2019 навчального року.

 

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Класифікація та номенклатура органічнихсполук. Хімічнийзв’язок та взаємнийвпливатомівворганічнихсполуках.

1. Класифікація та номенклатура органічних сполук. Хімічний посуд. Введення в органічний практикум.

10.09.18

2. Реакційназдатністьорганічнихсполук. Алкани. Циклоалкани.

2. Хімічний зв’язок та взаємний вплив атомів в органічних сполуках. Елементний аналіз : визначення Карбону, Гідрогену, Нітрогену, Сульфуру, галогенів.

17.09.18

3. Ненасиченівуглеводні. Алкени, алкіни, алкадієни.

3. Ізомерія органічних сполук. Просторова будова молекули. Визначення фізичних констант органічних сполук (температура плавління, температура кипіння).

4. Кислотні та основні властивості органічних сполук. Класифікація органічних реакцій і реагентів.

01.10.18

4. Моноядерніарени. Багатоядерніарени з конденсованими і ізольованими ядрами.

5. Алкани. Циклоалкани. Реакції радикального заміщення

6. Алкени, алкіни, алкадієни. Реакції електрофільного приєднання.

08.10.18

5. Галогенопохідні вуглеводнів. Нітросполуки. Аміни. Діазо- та азосполуки.

7. Моноядерні арени. Реакції електрофільного заміщення в аренах. Правила орієнтації замісників.

22.10.18

 

8. Багатоядерні арени з конденсованими і ізольованими ядрами.

9. Галогенопохідні вуглеводнів. Реакції нуклеофільного заміщення та елімінування.

29.10.18

6. Спирти. Аміноспирти. Етери. Феноли. Амінофеноли.

10. Нітросполуки. Аміни.

11. Діазо- та азосполуки. Теорія кольоровості.

12.11.18

7. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони. Ароматичні альдегіди та кетони.

12. Спирти. Аміноспирти. Етери.

13. Феноли. Амінофеноли.

19.11.18

8. Моно- та дикарбонові кислоти. Похідні карбонових кислот. Гетерофункційні кислоти.

14. Аліфатичні альдегіди. Аліфатичні кетони.

15. Ароматичні альдегіди та кетони.

26.11.18

 

16. Монокарбонові кислоти.

17. Дікарбонові кислоти.

03.12.18

 

18. Функціональні похідні карбонових кислот.

19. Гетеро-функціональні карбонові кислоти.

10.12.18

 

20. Вугільна кислота. Похідні вугільної кислоти.

21. Лабораторний практикум

20.12.18

 

Підсумковий модульний контроль № 1.

22.12.18

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                          Богатирьова О.