“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                 в.о. деканастоматологічного факультету

ЯковлеваН.Н.

 

 

“______”_____________2018 г.

 

Календарно-тематичний план занять з медичної хімії для студентів 1-го курсу стоматологічного факультету в I му семестрі  2018- 2019 навчального року.

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

1.Комплексоутворення в біологічних системах.

1.Основні класи неорганічних сполук.

2.Електронна конфігурація та хімічні властивості s-, р- елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва.

05.09.18

1, 2

2.Теоретичні основи біоенергетики. Кінетичні закономірностіперебігу біохімічних процессів.

3. Електронна конфігурація та хімічні властивості d- елементів в залежності від розташування в періодичній системі Д.І. Менделеєва.

4.Комплексоутворенняв біологічних системах.

19.09.18

1, 2

3.Колігативні властивостірозчинів. Осмотичнийтиск.

5.Теплові ефектихімічнихреакцій. Хімічнатермодинаміка.

6.Кінетика біохімічнихреакцій. Хімічнарівновага.

7.Визначеннямасовоїчасткиречовини в розчині. Електрофотоколориметрія.

03.10.18

1, 2

4.Кислотно-основна рівновага в біосистемах. Буфернірозчини

8.Виготовлення нормальнихрозчинів. Принципититрування.

9.Колігативнівластивостірозчинів.

10.Осмос. Осмотичнийтиск.

17.10.18

1, 2

5.Физикохімія поверхневих явищ.

 

11.Кислотно-основні рівноваги в організмі. Водневийпоказникбіологічнихрідин.

12.Буферні системи, класифікація та механізмдії.

31.10.18

1, 2

 

13.Сорбція біологічно-активнихречовиннамежірозділу фаз.

14.Хроматографічний аналіз.

15.Дисперсні системи. Добування, очистка та властивостіколоїднихрозчинів.

14.11.18

1, 2

 

16.Ліофобні золі та їхвластивості. Коагуляція. Колоїднийзахист.

17.Високомолекулярні сполуки. Ізоелектрична точка білка.

23.11.18

1, 2

 

18.Властивості розчинівбіополімерів.

19. Біологічне та медичне значення біогенних елементів

20. Лабораторний практикум.

05.12.18

1, 2

 

ПМК

19.12.18

1, 2

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В