“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2018 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в 1-му семестрі  2018- 2019 навчального року.

 

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Предмет та розділи фізичної та колоїдної хімії. Перший закон термодинаміки. Термохімія. Другий закон термодинаміки. Характеристичні функції та термодинамічні потенціали.

1. Перший закон термодинаміки. Термохімія.

 

2.Другий закон термодинаміки. Ентропія. Енергія Гібсса,енергія Гельмгольца

14.09

2.Термодинаміка хімічної рівноваги.Критерії рівноваги та напрямку процесів у хімічних системах.Використання закономірностей рівноваги для збільшення виходу продуктів в хімічному та фармацевтичному виробництвах.

 

3.Термодинаміка хімічної рівноваги. Константи рівноваги. Рівняння ізотерми хімічної реакції Вант-Гоффа, його аналіз. Принцип Ле-Шательє

28.09

3.Термодинаміка фазових рівноваг. Правило фаз Гібсса. . Діаграми стану однокомпонентних та двокомпонентних систем.

 

4. Фазові перетворення в однокомпонентних системах

 

5.Фазові рівноваги в двокомпонентних системах. Діаграми плавкості

12.10

4.Трикомпонентні системи. Закон розподілу. Екстракція. Рівновага в потрійних системах

6.Фазові рівноваги в трикомпонентних системах. Закон розподілу Нернста.  Екстракція.

 

7.Рівновага пара—рідина. Закони Коновалова. Фракційна перегонка. Застосування ректифікації у хімічному і фармацевтичному виробництві.Перегонка з водяною парою.

26.10

5.Поняття про розчиниІдеальні та реальні розчини.Властивості розчинів електролітів. Електролітична дисоціація.

8.Поняття про розчини. Способи вираження концентрації розчинів.

 

9.Властивості розчинів електролітів.Вода якслабкий електроліт Водневий показник як міра кислотності середовища. .

09.11

6Колигативні властивості розведених розчинів. Ебуліоскопія, кріоскопія, осмометрія.

10.Ідеальні та реальні розчини. Закон Рауля. Зміна температур замерзання та кипіння рідин внаслідок утворення розчинів. Кріоскопія і ебуліоскопія. Осмос. Осмотичний тиск. Осмометрія.

23.11

7.Формальна кінетика. Порядок, молекулярність, константа швидкості реакції. Залежність константи швидкості від температури. Каталіз.

11.Хімічна кінетика. Основний постулат хімічної кінетики. Порядок і молекулярність реакції. Складні реакції (паралельні, послідовні, оборотні, спряжені). Залежність константи швидкості реакції від температури.

 

12.Молекулярна кінетика. Каталіз. Енергія активації каталітичнихреакцій. Гомогенний каталіз Гетерогенний каталіз.

07.12

 

 

13.Етапий рубіжний контроль

21.12

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                      Богатирьова О.В