“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                             

                                    Декан фармацевтичного факультета

К.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з фізичної та колоїдної хімії для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету в ІІ-му семестрі  2018 - 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Поверхневі явищ та їх практичне значення. Сорбційні процеси та їх теоретичне обгрунтування. Адсорбція на межі поділу рідина-газ. ПАР.

2. Адсорбція на тверде тіло із газу та розчину. Адсорбенти, їх класифікація та застосування.

1. Поверхневі явища. Когезія. Адгезія. Змочування.

2. Поверхневий натяг розчинів. ПАР.

24.01.19

3. Адсорбція електролітів, іонообмінна адсорбція. Хроматографічні методи дослідження лікарських засобів.

4. Характеристика дисперсних систем. Методи їх одержання та очистки.

3. Адсорбція на межі  розчин-газ. Ізотерми адсорбції.

21.02.19

5. Молекулярно кінетичні та оптичні властивості дисперсних систем.

4. Адсорбція на межі тверде тіло-розчин. Адсорбенти,їх класифікація та застосування.

5. Дисперсні системи, їх класифікація. Методи їх одержання та очистки.

07.03.19

6. Будова міцели та ПЕШ. Електричні властивості лізолів. Стійкість і коагуляція колоїдних  систем.

6. Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем. Оптичні властивості дисперсних систем. Броунівський рух, дифузія, осмотичний тиск, розсіяння світлу.

15.03.19

7. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні (міцело утворюючі) поверхнево-активні речовини. Суспензії, емульсії та їх властивості.

7. Будова міцели та ПЕШ.

8. Електричні властивості дисперсних систем. Електрокінетичний потенціал.

29.03.19

8. Характеристики та властивості високомолекулярних речовин (ВМР) та їх розчинів.

9. Стійкість та коагуляція дисперсних систем. Поріг коагуляції, коагуляційна здатність, константа швидкості коагуляції.

10. Окремі класи дисперсних систем. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Дослідження міцело утворення в розчинах ПАР.

11. Окремі класи дисперсних систем. Суспензії, емульсії, порошки та їх властивості.

04.04.19

 

12. Характеристика та властивості високомолекулярних речовин (ВМР).

13. Властивості розчинів ВМР. Поліелектроліти. Ізоелектрична точка білка. Драглі.

14. Лабораторний практикум.

18.04.19

 

Підсумковий модульний контроль.

02.05.19

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                      Богатирьова О. В.