“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                в.о. декана стоматологічного факультету

Яковлева Н.Н.

 

“______”_____________2017 г.

 

 

 план занять з біоорганічної хімії для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету скорочений термін навчання на базі ОКР «молодші спеціалісти» в II му семестрі  2017 - 2018 навчального року.

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

1. Класи органічних сполук. Функціональні групи.

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук.

2. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.

15.01

1

2. Ліпіди, оксі-, оксокислоти, будова та хімічні властивості.

3. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та їх функціональних похідних.

4. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди

16.01

1

3. Вуглеводи. Моно-, ді-, полісахариди. Будова, хімічні властивості.

5. Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетеро функціональних сполук (α-, β-, γ-гідроксікислот, кетокислот та фенолокислот).

17.01

1

4. Гетероциклічні сполуки. Будова, хімічні властивості.

6. Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів.

7. Будова та хімічні властивості дисахаридів та полісахаридів.

8. Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.

18.01

1

5. Амінокислоти. Пептиди. Будова, властивості.

 

9. Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.

10. Лабораторний практикум

 

ПМК

19.01

1

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В