“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                   

                                                              Декан медичного факультета

Професор Герасименко О.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять з біоорганічної  хімії для -го курсу медичного факультету, скорочений термін навчання на базі ОКР «Молодші спеціалісти» в ІІ-мусеместрі  2018- 2019 навчального року.

Лекційне заняття

Практичне заняття

Дата

Група

1. Класи органічних сполук. Функціональні групи

 

1. Класифікація, номенклатура та ізомерія біоорганічних сполук. Природа хімічного зв'язку. Реакційна здатність біоорганічних сполук.

14.01.19

1, 2

15.01.19

3,4

16.01.19

5

2. Ліпіди, оксі-, оксокислоти, будова та хімічні властивості.

2. Будова та хімічні властивості альдегідів, кетонів.

3. Структура, властивості та біологічне значення карбонових кислот та їх функціональних похідних.

18.01.19

5

21.01.19

1,2

22.01.19

3,4

3. Вуглеводи. Моно-, ді-, полісахариди. Будова, хімічні властивості.

4. Вищі жирні кислоти. Ліпіди. Фосфоліпіди

5. Будова, реакційна здатність та біологічне значення гетеро функціональних сполук (α-, β-, γ-гідроксікислот, кетокислот та фенолокислот).

23.01.19

5

28.01.19

1,2

29.01.19

3,4

4. Амінокислоти: будова та властивості. Пептиди. Структурна організація білків.

6. Вуглеводи. Будова та хімічні властивості моносахаридів.

7. Будова та хімічні властивості дисахаридів та полісахаридів.

8. Класифікація, будова та значення біологічно важливих гетероциклічних сполук.

 

30.01.19

1, 2

31.01.19

3,4

01.02.19

5

 

9. Амінокислотний склад білків та пептидів. Структурна організація білків.

10. Лабораторний практикум

 

04.02.19

1, 2

05.02.19

3,4

06.02.19

5

 

Підсумковий тестовий контроль з біоорганічної хімії

 

08.02.19

5

11.02.19

1, 2

12.02.19

3, 4

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

доцент                                                                                                                               Богатирьова О.В