“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

Декан фармацевтичного факультета

Канд. фарм. наук Гуторов О.І.

“______”_____________2018 р.

 

Календарно-тематичний план занять з біологічної хімії для студентів третього курсу фармацевтичного факультету у першому семестрі 2018-2019 навчального року

Лекція

Практичне заняття

Дата

Група

1. Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти

 

1. Контроль початкового рівня знань. Предмет і задачі біохімії. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків. Кількісне визначення білка біуретовим методом

2. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей ферментів

14.09.18

1

2. Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів. Використання вітамінів як фармацевтичних засобів.

 

3. Визначення активності ферментів, дослідження кінетики ферментативного каталізу та впливу активаторів та інгібіторів

 

4. Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів

19.09.18

 

3. Біоенергетика: біологічне окислення та окисне фосфорилювання. Ланцюг електронного транспорту в мітохондріях. Цикл трикарбонових кислот.

5. Дослідження участі вітамінів та коферментних форм вітамінів у різноманітних біохімічних процесах

28.09.18

1

4. Обмін і функції вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози.

6.Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Інгібітори та роз’єднувачі тканевого дихання та окисного фосфорилювання

 

7.Обмін речовин і енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот

12.10.18

1

5. Аеробне окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.     Порушення обміну вуглеводів

8. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення інших моносахаридів в глюкозу.

9. Дослідження анаеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез.

26.10.18

1

6. Метаболізм ліпідів – 1. Структура та функції ліпідів. Біологічні мембрани. Особливості травлення ліпідів та його порушення.

 

10. Дослідження аеробного окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози

 

11. Структура та функції клітиннх мембран. Дослідженняособливостей травлення ліпідів.Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних ліпідів.

 

09.11.18

 

1

7. Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестерину

12. Дослідження обміну жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація холестеролу

 

13. Дослідження біосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки. Дослідження биосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки

23.11.18

1

8. Метаболізм білків. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Шляхи утворення аміаку в організмі людини та механізми його знешкодження.

14. Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків.

 

15. Дослідження перетворень амінокислот (дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання). Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну амінокислот

 

16. Дослідження процесів та детоксикації аміаку біосинтезу сечовини.

07.12.18

1

 

17. Лабораторний практикум.

 

18. Підсумкове заняття

21.12.18

1

 

 

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії,

доцент                                                                                                                                    Богатирьова О.В.