ЗАТВЕРДЖУЮ”:

в.о. декана стоматологічного факультета

Яковлева Н.Н.

“______”_____________2018 р.

 

 

Календарно-тематичний план занять з біологічної хімії для студентів другого курсу стоматологічного факультету у першому семестрі 2018-2019 навчального року

Лекція

 

Практичне заняття

 

Дата

Група

1. Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти

1.Контроль початкового рівня знань. Предмет і задачі біохімії. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків та ферментів. Кількісне визначення білка біуретовим методом.

05.09

1 і 2

2. Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів

2. Визначення активності ферментов, дослідження кінетики ферментативного каталізу та впливу активаторів та інгібіторів

12.09

1 і 2

3. Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

3. Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів у різноманітних біохімічних процесах.

26.09

1 і 2

4. Метаболізм вуглеводів – 1. Обмін і функції вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози

4. Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Інгібітори та роз’єднувачі тканевого дихання та окисного фосфорилювання.

 

5. Обмін речовин і енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

03.10

1 і 2

5. Метаболізм вуглеводів – 2. Аеробне окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. Порушення обміну вуглеводів

6. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення інших моносахаридів в глюкозу.

 

7. Дослідження анаеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез.

17.10

1 і 2

6. Метаболізм ліпідів – 1. Структура та функції ліпідів. Біологічні мембрани. Особливості травлення ліпідів та його порушення.

8. Дослідження аеробного окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.

 

24.10

1 і 2

7. Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестерину

9. Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних ліпідів.

07.11

1 і 2

 

8. Метаболізм білків. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Шляхи утворення аміаку в організмі людини та механізми його знешкодження.

10. Дослідження обміну жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот. Біосинтез і біотрансформація холестеролу.

 

11. Дослідження біосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки.

20.11

1 і 2

 

12. Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків. Дослідження перетворень амінокислот (дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання).

 

13. Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини

05.12

1 і 2

 

14. Лабораторний практикум.

15. Підсумкове заняття.

19.12

1 і 2

 

                                  Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії №1,

                                              доцент                                                                                                                   Богатирьова О.В