“ЗАТВЕРДЖУЮ”:

   декан медичного факультету

професор Герасименко О.І.

       ____    _________________2019 р.

 

 

Календарно-тематичний план практичних занять з біологічної хімії для студентів другого курсу медичного факультету, скороченого терміну навчання на базі ОКР «молодший спеціаліст» у другому семестрі 2018–2019 навчального року.

 

Лекція

Тема заняття

Дата

Група

1. Біохімія як наука: біомолекули; метаболічні шляхи. Ферменти: будова, властивості, класифікація. Регуляція метаболічних процесів: регуляторні ферменти.

1. Предмет і задачі біохімії. Дослідження будови та фізико-хімічних властивостей білків та ферментів. Кількісне визначення білка біуретовим методом.

08.02.19

5

11.02.19

1, 2

12.02.19

3, 4

2. Кофактори та коферменти. Коферментні функції вітамінів.

2. Визначення активності ферментів, дослідження кінетики ферментативного каталізу та впливу активаторів та інгібіторів.

13.02.19

5

18.02.19

1, 2

19.02.19

3, 4

3. Обмін речовин та енергії. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

3.Дослідження ролі кофакторів та коферментних форм вітамінів у каталітичній активності ферментів.

4.Дослідження участі вітамінів та коферментних форм вітамінів у різноманітних біохімічних процесах

20.02.19

5

25.02.19

1, 2

26.02.19

3, 4

4. Метаболізм вуглеводів-1. Обмін і функції вуглеводів. Анаеробне окислення глюкози.

5.Обмін речовин і енергії. Дослідження окисного фосфорилювання та синтезу АТФ. Інгібітори та роз’єднувачі тканевого дихання та окисного фосфорилювання.

6. Дослідження функціонування циклу трикарбонових кислот.

22.02.19

5

27.02.19

1, 2

28.02.19

3, 4

5. Метаболізм вуглеводів – 2. Аеробне окислення глюкози. Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози. Порушення обміну вуглеводів.

7. Дослідження особливостей травлення вуглеводів. Біосинтез та катаболізм глікогену. Перетворення інших моносахаридів в глюкозу.

01.03.19

5

04.03.19

1, 2

05.03.19

3, 4

6. Метаболізм ліпідів – 1. Структура та функції ліпідів. Біологічні мембрани. Особливості травлення ліпідів та його порушення.

8.Дослідження анаеробного окислення глюкози. Дослідження аеробного окислення глюкози. Біосинтез глюкози – глюконеогенез.

 

9.Пентозофосфатний шлях перетворення глюкози.

 

06.03.19

5

11.03.19

1, 2

12.03.19

3, 4

7. Метаболізм ліпідів – 2. Катаболізм ліпідів. Синтез кетонових тіл та холестерину.

10.Структура та функції клітинних мембран. Дослідження особливостей травлення ліпідів. Порушення травлення ліпідів і транспорту в крові екзогенних жирів.

11.Дослідження обміну жирних кислот і кетонових тіл. Бета-окислення жирних кислот.

13.03.19

1, 2

14.03.19

3, 4

15.03.19

5

8. Метаболізм білків. Загальні шляхи перетворення амінокислот. Шляхи утворення аміаку в організмі людини та механізми його знешкодження.

12.Біосинтез і біотрансформація холестеролу. Дослідження биосинтезу жирних кислот, триацилгліцеролів і фосфогліцеридів. Порушення ліпідного обміну: ожиріння та жирова інфільтрація печінки.

13.Дослідження хімічного складу шлункового соку. Особливості травлення білків.

18.03.19

1, 2

19.03.19

3, 4

22.03.19

5

9. Біосинтез та катаболізм пуринових та піримідинових нуклеотидів.

14.Дослідження перетворень амінокислот (дезамінування, трансамінування, декарбоксилювання). Дослідження процесів детоксикації аміаку та біосинтезу сечовини.

15.Спеціалізовані шляхи обміну окремих амінокислот. Біосинтез креатину. Порушення обміну амінокислот

25.03.19

1, 2

26.03.19

3, 4

29.03.19

5

 

16.Лабораторний практикум 1.

17.Підсумкове заняття.

03.04.19

5

27.03.19

1, 2

28.03.19

3, 4

10. Основи молекулярної генетики. Біосинтез білка та його регуляція.

18. Дослідження біосинтезу та катаболізму пуринових нуклеотидів. Визначення кінцевих продуктів їх обміну.

19. Дослідження біосинтезу та катаболізму піримидинових нуклетидів. Дослідження структури нуклеїнових кислот.

01.04.19

1, 2

02.04.19

3, 4

05.04.19

5

11. Гормони-1. Регуляція обміну речовин. Гормони як система хімічної регуляції. Гормони гіпоталамусу та гіпофізу.

20. Дослідження реплікації ДНК. Аналіз механізмів мутацій, репарацій ДНК Дослідження транскрипції РНК.

21. Біосинтез білка у рибосомах. Дослідження процесів ініціації, елонгації та термінації в синтезі поліпептидного ланцюга. Інгібіторна дія антибіотиків. Механізми регуляції трансляції.

08.04.19

1, 2

09.04.19

3, 4

12.04.19

5

 

12. Гормони-2. Гормони підшлункової залози. Клініко-біохімічна діагностика цукрового діабету.

22. Дослідження молекулярно-клітинних механізмів дії гормонів на клітини-мішені. Гормони гіпофізу та гіпоталамусу.

23. Дослідження дії гормонів підшлункової залози та шлунково-кишкового тракту. Механізм порушень обміну речовин при цукровому діабеті.

10.04.19

1, 2

11.04.19

3, 4

19.04.19

5

13. Гормони-3. Гормони наднирників, щитовидної та паращитовидної залоз. Ейкозаноїди.

24.Гормональна регуляція рівня глюкози в крові. Будування цукрових кривих. Гормони надниркових залоз.

25. Гормональна регуляція обміну кальцію. Дослідження йоду в щитовидної залозі. Фізіологічно активні ейкозаноїди.

15.04.19

1, 2

16.04.19

3, 4

26.04.19

5

14. Біохімія крові-1. Хімічний склад крові. Біохімія згортальниї, антизгортальної та фібринолітичної систем крові.

26. Стероїдні гормони статевих залоз. Гормональна регуляція біохімічних перетворень речовин при харчуванні. Регуляція обміну речовин при голодуванні

22.04.19

1, 2

23.04.19

3, 4

03.05.19

5

15. Біохімія крові-2. Метаболізм гему та його порушення. Види жовтяниць.

Біотрансформація ксенобіотиків.

27. Дослідження хімічного складу та кислотно-основного стану крові. Визначення залишкового азоту крові.

28. Дослідження загортальної, антизгортальної та фібрінолітичної систем крові.

06.05.19

1, 2

07.05.19

3, 4

15.05.19

5

16. Біохімія сполучної тканини та нервової системи.

29. Дослідження хімічного складу еритроцитів. Нормальні та патологічні форми гемоглобінів. Дослідження кінцевих продуктів катаболізму гему. Патобіохімія жовтяниць.

 

30. Біохімія печінки. Мікросомальне окислення, цитохроми Р– 450.

17.05.19

5

20.05.19

1, 2

21.05.19

3, 4

 

31. Дослідження типів біологічного окислення. Роль жиророзчинних вітамінів у функціонуванні тканин та органів.

32. Дослідження нормальних і патологічних компонентів сечі.

33. Біохімія нервової та сполучної тканин.

34. Лабораторний практикум-2.

22.05.19

1, 2

23.05.19

3, 4

24.05.19

5

 

35. Підсумковий модульний контроль з дисципліни «Біоорганічна та біологічна хімія»

27.05.19

1, 2

28.05.19

3, 4

31.05.19

5

 

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                  Богатирьова О.В