“ЗАТВЕРДЖУЮ”:                                                                                                 Декан фармацевтичного факультета

канд.фарм.н. Гуторов А.І.

 

 

“______”_____________2019 г.

 

Календарно-тематичний план лекційних та практичних занять

з основ хімічної метрології для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету

у II-му семестрі 2018 - 2019 навчального року.

 

Лекційні заняття

Практичні заняття

Дата

1. Метрологічне забезпечення аналізу.

1. Класифікація вимірювань. Принципи, методи і методики. Засоби вимірювань. Умови вимірювань. Єдність вимірювань.

16.01.19

2. Помилки вимірювань та їх класифікація

2. Точність результатів обчислення. Основні етапи та джерела похибок у хімічному аналізі

30.01.19

3. Статистична обробка результатів хімічного аналізу

4. Хемометрика

3. Генеральна сукупність і вибірка. Функція розподілу випадкових величин. Середні значення та математичне очікування випадкової величини

13.02.19

5. Статистика прямих ліній.

6. Графічні та аналітичні методи побудови лінійної залежності.

4. Міра розкиду: дисперсія, абсолютне та відносне стандартне відхилення.

13.03.19

7. Застосування комп'ютера в метрологічній обробці результатів аналізу

5. Лінійна залежність та коефіцієнти регресії, їх похибка.

6. Графічні та аналітичні методи побудови лінійної залежності.

27.03.19

8. Валідація методик аналізу як система забезпечення якості аналізу.

7. Метод найменших квадратів. Градуювальний графік. Оптимізація лінійних залежностей.

8. Метрологічні характеристики методик хімічного аналізу і їх атестація. Основні валідаційні характеристики.

3.04.19

9. Оцінка невизначеності вимірювань.

9. Вимоги до стандартних зразків. Міжлабораторні випробування. Порядок їх проведення. Документування валідації.

17.04.19

10. Аналітична служба як система. Акредитація лабораторій.

10. Нормативна база щодо акредитації. Критерії акредитації. Вимоги до лабораторій, що акредитуються. Порядок акредитації.

24.04.19

 

Підсумковий модульний контроль

15.05.2019

 

Завідуюча кафедрою загальної та біологічної хімії № 1,

доцент                                                                                                                  Богатирьова О.В