Кафедра загальної та біологічної хімії  Донецького національного медичного університету має славетну історію, яку створювали високопрофесійні вчені, талановиті викладачі, організатори медичної освіти. В 1932 році був запрошений професор Одеського медичного інституту Розенберг С.Я.  для  організації кафедри біохімії Сталінського ( нині Донецького ) медичного інституту. Разом з доцентом Вонаром О.І.  та асистентом Бортник Н.І. були обладнані перші лабораторії та складені тематичні плани занять і лекцій. Професором Розенбергом С.Я. були прочитані вступні лекції.

З восени  1932 року  і до кінця життя кафедру біохімії очолював  Войнар Олексій Йосипович. Професор Войнар А.І. був засновником наукової школи по   вивченню обміну  мікроелементів, головним редактором  «Українського біохімічного журналу».    Він  вільно володів французькою, німецькою та англійською мовами, наукові роботи по біологічної ролі мікроелементів  виконані в Донецькому медичному інституті мають світову відомість. У 1943 - 1944 рр. Олексій Йосипович виконував обов'язки директора Донецького медичного інституту. Незважаючи на важкі повоєнні роки, під його керівництвом були виконані 2 докторські і 8 кандидатських дисертацій.

 З 1963 по 1966 рік кафедрою біохімії керував професор Окунєв Володимир Миколайович. В цей період на кафедрі були налагоджені методики з вивчення білково-углеводного обміну та виконані 3 дисертаційні роботи. Злютого 1966 року кафедру біохімії очолив  професор Дрель Костянтин Олександрович. З 1941 року до 1946 року Костянтин Олександрович перебував на фронтах Вітчизняної війни,  був нагороджений орденами та медалями. Під його керівницьтвом на кафедрі проводились дослідження азотистого обміну в онтогенезі людини. Професор Дрель К.О. став керівником 2 докторських та  18 кандидатських  дисертаційних робіт,  в тому числі викладачів кафедри: проф. Борзенко Б.Г., доц. Горбачова А.А., доц. Макарова С.В., доц. Соколовської Л.В., доц. Швець Т.А.  Дрель К.О. був віце-президентом Українського біохімічного товариства, членом редакційної ради Українського біохімічного журналу.

З 1983 року завідувачем кафедри біохімії став професор Сорока Віктор Романович. Під його керівництвом виконано 13 докторських і 77 кандидатських дисертацій. З 1999 року кафедрою біохімії керувала професор Борзенко Берта Георгіївна - педагог і вчений, автор понад 270 наукових робіт з   особливостей  нуклеотидного обміну в швидкозростаючих тканинах. Заснована нею школа  вивчає особливості обміну нуклеотидів, вуглеводів, про- і антиоксидантів при різних патологіях. Професор Борзенко Б.Г. була членом спеціалізованих вчених ДонНМУ (м. Донецьк) та ЛНМУ (м. Луганськ). Організовано викладання англійською мовою. Студентське наукове товариство, яким керувала професор Борзенко Б.Г., стало початком захоплюючого шляху наукових досліджень  та професійного становлення для   значної кількості викладацького складу кафедри.  У 2011 році рішенням Вченої Ради ДонНМУ ім. М. Горького були об'єднані три кафедри хімічного профілю: кафедра медичної хімії, кафедра біохімії та кафедра фармацевтичної і токсикологічної хімії, і завідувачем був призначений старший науковий співробітник, доктор хімічних наук Матвієнко Анатолій Григорович. За час завідування Матвієнко А. Г. були видані навчальні посібники з біохімії, була повністю впроваджена система менеджменту якості в організацію роботи кафедри.

Колектив кафедри загальної та біологічної хімії

З ліва на право:

Ас. Лахтаренко Н.В., доц.. Євграфова Н.І., ас. Володченко І.І., ас. Бобошко Л.Г., ас. Старостенко С.М., зав. кафедрою доц. Богатирьова О.В., доц.. Казаков Г.П., доц.. Величко Н.В., ас. ОЛисенко О.М.

В січні 2015 року, у зв’язку з військовою агресією, університет залишив рідні стіни та улюблене місто Донецьк. Кафедра, як і в далекі тридцяті роки, створювалась заново. Була організована  кафедра загальної та біологічної хімії. Значний внесок в організацію педагогічного процесу та його методичного забезпечення внесли кандидати біологічних наук Богатирьова О.В.,  Федорова Г.О.,  кандидат хімічних наук Горкуненко О.О., які за консультативною допомогою доктора біологічних наук, професора Борзенко Б.Г. в короткий термін розпочали навчання студентів в містах Краматорськ і Слав’янськ. Кафедру очолила кандидат біологічних наук, доцент Богатирьова Олена Володимирівна. До викладання хіміко-біологічних дисциплін для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів приєднались висококваліфіковані викладачі кандидати хімічних наук, доценти  Величко Н.В., Євграфова Н.І, Холмовой Ю.П., Юсіна Г.Л., Марченко І.Л., Санталова Г.О., кандидат фармацевтичних наук  Казаков Г.П., педагогічну діяльність розпочали Лахтаренко Н.В., Володченко І.І., Бобошко Л.Г., Лисенко О.М., Моісєєва Г.М,  Старостенко С.Ю.  В 2016 році філію кафедри було організовано на медичному факультеті №3 в місті Маріуполь. До викладацького складу кафедри приєднались кандидат технічних наук Михайленко В.В., асистент Макєєв Е.В.

На сьогоднішній день на кафедрі загальної та біологічної хімії № 1 10 науково-педагогічних співробітників з яких 6 кандидатів наук.

Кафедра забезпечує викладання 8 навчальних дисциплін: медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, аналітична хімія, неорганічна хімія, органічна хімія, фізична та колоїдна хімія, фармацевтична хімія, токсикологічна та судова хімія. Навчальний процес на кафедрі здійснюється за спеціальностями: 222 «Медицина», 221 «Стоматологія», 226 «Фармація».

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи. Протягом останніх 5 років було підготовлено та оновлено методичні вказівки з перерахованих дисциплін для студентів та викладачів.

Рівень викладання на кафедрі було підтверджено дипломом II ступеню на Всеукраїнській олімпіаді з медичної біохімії в 2017 році студентом Демченко О.

Викладачі кафедри виконують науково-педагогічні, методичні роботи, наукові дослідження з синтезу нових потенційно активних сполук  та прогнозування їх біологічної активності. За результатами наукової та методичної роботи опубліковано більше 100 статей, тез доповідей та методичних розробок.

На кафедрі організовано  студентський науковий гурток з метою виявлення найбільш здібних та талановитих студентів. Студенти виступають з доповідями на наукових студентських конференціях в Україні та за її межами. Науковий проект студентки Кащій У. дозволив отримати грант на стажування в Канаді в 2018 році.

Викладацький колектив кафедри загальної та біологічної хімії № 1 націлений на покращення освітнього процесу, удосконалення технічного забезпечення лабораторного практикуму, пошук нових перспективних наукових тематик.

 

 

Професорсько-викладацький склад кафедри

Богатирьова Олена Володимирівна – завідуюча кафедрою, к.біол.н., доцент

М. Краматорськ

Санталова Ганна Олександрівна – доцент, к.х.н.

Євграфова Наталія Іванівна – доцент, к.х.н.

Величко Наталія Володимирівна – доцент, к.х.н.

Казаков Геннадій Павлович - доцент, к.фарм.н.

Селезньова Ірина Ігорівна – асистент

Лахтаренко Наталія Василівна – асистент

Моісеєва Ганна Миколаївна – асистент

Бобошко Любов Григорівна – асистент

Янкова Світлана Олександрівна - старший викладач

М. Маріуполь

Михайленко Валерія Валеріївна - старший викладач, к.х.н.